Ders Dağıtımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Haftalık ders programı, eğitim - öğretim yılının başında ya da yıl içinde idarî kadro tarafından hazırlanır.  Ders programı oluşturulurken  7.09.2013 tarih ve 28758  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı  Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği esas alınır. Adı geçen yönetmeliğin ikinci bölümü eğitim ve öğretiminin işleyişini kapsar. (Öğretim Programları, Dersler, Ders Kitapları, Eğitim ve Öğretim Materyalleri)

İlgili yönetmeliğin ikinci bölümünün Öğretim Programları bendinin Haftalık Ders Programı başlığındaki 12.madde, haftalık ders programının nasıl olacağına ilişkin esasları konu edinir ( Kaynak )

Yönetmeliğe Göre Haftalık Ders Programı Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sene başı ya da yıl içinde yapılacak olan ders dağıtımının esasları, ilgili yönetmelik tarafından belirlenmiştir. Buna göre haftalık ders programı hazırlanırken aşağıdaki maddelere göre yapılmalıdır:

Haftalık Ders Programı
MADDE 12- (1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.
(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:
a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, fizikî şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.
b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.
c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.
ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.

Bu, idarî kadronun haftalık ders dağıtım programında dikkat etmesi gereken hususlardır. Bir diğer önemli nokta ise dersi verecek olan öğretmenin durumudur. Bu durum yaygın adıyla 657 olarak bilinen 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı kanun ile belirlemiştir.

İlgili yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan Aylık Karşılığı Ders Görevi kapsamında öğretmenler ve idarî kadronun, aylığı hak etmek için vermesi gereken haftalık ders saatleri şu şekildedir ( Kaynak) :

Aylık karşılığı ders görevi
MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

Bunun yanında branşa göre zorunlu ek ders görevleri bulunur. Zorunlu ek dersler, haftalık zorunlu ders saatini tamamlayan öğretmenler içindir. İlgili yönetmelikte ek dersler şu şekildedir:

Ek ders görevi
MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Bu derslere zorunlu denmesinin nedeni, öğretmenin aylık karşılığı girdiği 15 saatin dışında, 6 saati vermesinin mecburi olmasıdır. Bu kalan 6 saati öğretmen idareden istemek idarenin de öğretmene vermesi zorunludur. Öğretmen, izne ayrıldığında, zorunlu ek ders mecburiyeti de biter.

iOkul Okul Yönetim Sistemi Ders Dağıtım Programının Haftalık Ders Programına Etkisi

Anlaşıldığı üzere haftalık ders programı yapmak, pek çok faktörü bir arada barındıran, zor bir görevdir. Yönetmeliğe uymak, öğretmenin durumuna göre ayarlamak, ders ve zorunlu ek ders sayılarını ayarlamak, okulun fiziki durumuna uygun program hazırlamak gereklidir.

iOkul Okul Yönetim Sistemleri, tüm bu faktörleri farkında olarak, ders dağıtım programı hazırlamaktadır. iOkul ders dağıtım programı, idarî kadronun en hızlı ve etkin şekilde ders atamalarını yapmasını sağlamaktadır.

Görsel 1: Ders Atama Ekranı

iOkul ders atama ara yüzü çok basit olan bir uygulamadır. Bu bakımdan kullanması ve üzerinde çalışması kolaydır. Tüm programlama, tek bir ekran üzerinden sorunsuzca yapılabilmektedir.

Görsel 2: Ders Atama Kaydetmesi

Ders atamalarının kaydedilmesi, 20 saniyeden fazla sürmemektedir. İkinci görselde görüldüğü üzere programı yapan kişi sağ üstte bulunan DURDUR bölümüne tıklayarak işlemi durdurabilmektedir.

Görsel 3: Ders Atamalarının Sınıflara Göre Dağılımı

iOkul Okul yönetim sisteminde, ders programlarının dağıtımı hem sınıf hem de öğretmen programı olarak görülebilmektedir. Bu ikisinin gerçek zamanlı olarak görülmesi, hatasız bir program çıkarmada oldukça yardımcı olmaktadır.

Görsel 4: Dersliklere Göre Ders Programı

Ders programı yapılırken okulun fiziksel koşulları göz önünde bulundurulmalı. Bu fizikî koşulların başında da derslik sayıları gelmekte. 4.görselde olduğu gibi Ders Atamaları başlığında Derslik Ders Programları ayrıca görülmektedir. Bu da, özellikle uygulamalı derslerde sınıfların çakışmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

Görsel 5: Ders Atamaları

iOkul Okul yönetim sisteminin idarî hesabında, Ders Atamaları bölümünün hemen üstünde Ders Atamaları göze çarpmaktadır. Bu kısım da öğretmenin sınıflarının belirlendiği alandır. Öğretmen sayısı ve ders programı kontrolü  Eksik Atamalar kısmında kolayca yapılabilmektedir.

iOkul Okul Yönetim Sistemleri Ders Dağıtım Programları, müdür ve idarî kadronun, halihazırda karmaşık olan ve çok zaman programlama işini kolayca, hatasız ve hızlıca yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca web sayfasından çalışılan program, mobilden de görülebilmekte, programlama bittiğinde uygulama üzerinden öğretmenlere tek bir tıkla gönderim sağlanabilmektedir.

Özetle, iOkul Ders Dağıtım Programı şu artıları sağlar:

  • Zaman, mekan kısıtlaması olmadan çalışabilme
  • Bulut tabanlı yüksek yerleştirme oranı
  • Okulun derslik sayısını anında görme
  • Öğretmen durumunu anlık görme
  • Sınıf ve öğretmen programını eş zamanlı görebilme
  • İstenilen formatta çıktı alabilme
  • Çıktı almadan da öğretmenlere tek bir tıkla program gönderebilme
Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.